Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, predaj a dodávky výrobkov spoločnosti RYDOZ, spol. s r. o. (ďalej len dodávateľ), so sídlom jarmočná 2, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 316 59 080, IČDPH: SK2020490549, zapísaná v ORSR OS v Košice I, odd. Sro, vložka č.1991/V.

I. Dojednanie zmluvného vzťahu

 

1. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom vzniká uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky, ktorú vystavil odberateľ. Objednávka je akceptovaná v momente, kedy dodávateľ doručí písomné potvrdenie tejto akceptácie odberateľovi, alebo v momente, kedy dodávateľ dodá objednaný tovar odberateľovi. Takto akceptovaná objednávka je záväzná pre dodávateľa aj pre odberateľa.

2. Objednávka odberateľa musí byť podaná písomnou formou (dopis, e-mail, sms, alebo osobne doručená písomná objednávka). Ústne doručenú objednávku musí odberateľ bezodkladne potvrdiť písomne. Objednávka musí obsahovať špecifikáciu objednávaného produktu, identifikáciu odberateľa vrátane fakturačnej adresy, IČO, DIČ / IČDPH, označenie kontaktnej osoby odberateľa a tel. spojenie, požadované miesto a termín dodania.

3. Objednávku je možné vziať späť len písomne, a to iba do momentu, než je prijatie objednávky potvrdené zo strany dodávateľa. V takom prípade je potrebné, aby prejav vôle odberateľa smerujúci k späťvzatiu objednávky bol doručený dodávateľovi pred tým, než dodávateľ odošle odberateľovi potvrdenie objednávky, inak je toto späťvzatie neúčinné. V prípade, že bude späťvzatie objednávky odberateľom uskutočnené neskôr, než je uvedené v predchádzajúcej vete, a ide o objednávku tzv. netónovaných materiálov, dodávateľ môže odberateľovi potvrdiť účinné späťvzatie objednávky.

4. Pri doobjednávaní tónovaných výrobkov je bezpodmienečne nutné uvádzať výrobnú šaržu predchádzajúcej dodávky, aby bolo možné sa čo najlepšie priblížiť už k dodanému odtieňu.

II. Dodanie a prevzatie tovaru

 

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a prevedení, ktoré určuje objednávka, pokiaľ je uskutočnená v súlade s ponukou dodávateľa.

2. Tovar je dodávaný podľa druhu v plastových obaloch a kartónoch.

3. Dodávateľ je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom styku, alebo ak nie je možné tento spôsob určiť, spôsobom potrebným k uchovaniu a ochrane tovaru.

4. Miestom plnenia objednávky a miestom dodania tovaru je sídlo dodávateľa.

5. Odberateľ je oprávnený v objednávke uviesť iné požadované miesto dodania tovaru, odlišné od miesta uvedeného v predchádzajúcom bode.

6. Pre prípad, že odberateľ požaduje dodanie tovaru na iné miesto plnenia v SR, štandardná dodacia lehota je 1 pracovný deň, pričom lehota začína plynúť nasledujúci pracovný deň po písomnom potvrdení objednávky.

7. Dodávateľ dodá tovar v lehote označenej na akceptovanej objednávke. V prípade, že dôjde k omeškaniu s dodávkou tovaru, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa vykonanie dodávky náhradným plnením (nová lehota dodania, zmenený obsah, atď.).

8. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie dodacej lehoty v prípade, že táto skutočnosť bola zapríčinená prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vôli dodávateľa (vyššia moc, dopravné ťažkosti, atď).

9. Dodávka je zo strany dodávateľa splnená naložením tovaru na dopravný prostriedok a odovzdaním tohto tovaru vrátane dokladov za tovar buď priamo odberateľovi alebo určenému dopravcovi. Dopravca môže byť určený odberateľom alebo sprostredkovaný dodávateľom.

10. Pri prevzatí tovaru odovzdá dodávateľ, resp. dopravca zabezpečený dodávateľom odberateľovi dodací list. Odberateľ je povinný prezrieť si tovar a potvrdiť jeho prevzatie na kópiu dodacieho listu. Pre prípad, že bude takto dodané menšie množstvo tovaru, než bolo stranami dohodnuté alebo podľa potvrdenej objednávky malo byť dodané, je odberateľ povinný vyznačiť na kópiu dodacieho listu zistený chýbajúci tovar. V prípade, ak odberateľ zistí pri prebratí tovaru jeho poškodenie a rozhodne sa ho prebrať, je povinný vyznačiť na kópiu dodacieho listu rozsah poškodenia (doporučuje sa spraviť tiež fotodokumentáciu).

11. Odberateľ je povinný prevziať tovar do 10 dní od okamihu, kedy bude dodávateľom vyzvaný k odberu; pokiaľ tak neurobí, je dodávateľ oprávnený uskladniť tovar vo svojich skladových priestoroch. V takom prípade je tiež oprávnený požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,50 eur bez DPH za 1 m² zabratej skladovej plochy a deň.

12. Vziať tovar späť je možné len v prípade netónovaných výrobkov, ktorý je podľa cenníka na sklade, do jedného mesiaca od dátumu kúpy a to len tovaru, zakúpeného priamo od dodávateľa. Tovar nachádzajúci sa v neporušenom balení, odkúpi dodávateľ na základe vrátenia pôvodnej faktúry a odpočítania 35 % sumy ako poplatku za manipulovanie s tovarom a administratívne úkony.

13. V prípade, ak objednávateľ neprevezme objednaný tovar, je dodávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 40 % z fakturovanej ceny, takto objednaného a neprevzatého tovaru.

III. Cena tovaru a prepravy

 

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku tovaru vo výške, ktorá je určená v platnom cenníku.

2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru, o čom bude odberateľa vopred informovať.

3. Ceny uvedené v cenníku dodávateľa sú uvedené vrátane obalov. V prípade neštandardného balenia bude cena dohodnutá individuálne.

4. V prípade dodávky farebných materiálov budú k cenám materiálov účtované príplatky za tónovanie.

5. V prípade zmeny cien tovaru platia pre dodávku podmienky, ktoré boli platné v dobe objednania tovaru odberateľom.

6. V prípade dovozu tovaru na miesto určenia v rámci SR, resp. ČR dodávateľom, bude za službu prepravy k cenám výrobkov prirátaný poplatok vo výške, ktorý bude oznámený vopred odberateľovi. Cena zahŕňa dovoz po zadané miesto určenia, bez zloženia tovaru a ďalšej prepravy. Poplatok za službu prepravy bude vyúčtovaný vo faktúre spolu s dodaným tovarom.

7. Uvedené ceny za službu prepravy platia len pre prepravu v období, keď vonkajšia teplota neklesne pod +5 ºC. Pri nižšej teplote bude cena za prepravu stanovená individuálnou kalkuláciou.

IV. Platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva

 

1. Tovar je dodávaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté zmluvnými stranami niečo iné.

2. Výnimky je možné dohodnúť u jednotlivých zmluvných partnerov, ktorí môžu hradiť na základe faktúr (splatností uvedených na faktúre), v písomnej kúpnej zmluve.

3. Platbu je možné realizovať v hotovosti v mieste plnenia alebo na základe preddavkovej faktúry, ktorá sa odosiela e-mailom odberateľovi po obdržaní objednávky a je splatná prevodom ihneď.

4. V prípade objednávky tónovaných výrobkov môže dodávateľ požadovať zloženie zálohy až do výšky 100% hodnoty dodávky. Objednávka bude akceptovaná až po zložení tejto zálohy.

5. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní s platbou za dodávku tovaru, nie je dodávateľ povinný akceptovať jeho ďalšiu objednávku.

6. Záväzok zo strany odberateľa uhradiť kúpnu cenu riadne a včas je považovaný za splnený v okamihu pripísania čiastky na účet dodávateľa.

7. Pokiaľ bolo dodanie tovaru uskutočnené pred zaplatením, platí, že odberateľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V. Záruka, zodpovednosť za vady, podanie reklamácie

 

1. Na dodávky vlastných výrobkov poskytuje dodávateľ záruku v trvaní a za podmienok uvedených na obaloch jednotlivých výrobkov.

2. Odberateľ je povinný zoznámiť sa pred použitím výrobkov s návodom uvedeným na obale a postupovať podľa doporučených aplikačných podmienok a postupov. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli nesprávnym skladovaním a aplikáciou tovaru.

3. Vzhľadom na svoj charakter, si výrobky zachovávajú svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom, neotvorenom obale po dobu uvedenú na obale od dátumu výroby.

4. V prípade dodatočnej objednávky môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb. Farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnej šarže. Nepatrné farebné odchýlky sú podmienené surovinami a technickými možnosťami výroby, nemôžu byť teda dôvodom na reklamáciu.

5. Ukazovatele spotreby materiálov uvádzané v rámci dodávok tovaru kolíšu podľa charakteru a hrúbky nanášanej vrstvy, druhu podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu spracovania materiálu. Odberateľ berie na vedomie, že takto uvádzané údaje sú preto nezáväzné a dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky.

6. Dodávateľ nenesie zodpovednosť ani záruku za akékoľvek práce vykonávané s tovarom dodávaným podľa týchto podmienok.

7. Poradenstvo dodávateľa v ústnej i písomnej forme, pokiaľ ide o použitie dodaného tovaru, je nezáväzné a nezbavuje odberateľa povinnosti uskutočňovať vlastné preskúšanie použiteľnosti dodávaného tovaru pre daný účel použitia podľa priloženého návodu.

8. Reklamáciu odtieňov je možné uskutočniť do 15 dní od dodania tovaru a výlučne pred použitím resp. spracovaním dodaného tovaru. V prípade, že v tejto lehote nebude reklamácia uskutočnená platí, že odberateľ s odtieňom dodaného tovaru súhlasí.

9. Reklamácia sa podáva písomne; pri reklamácii je odberateľ povinný preukázať kúpu predmetu reklamácie u dodávateľa.

VI. Nebezpečenstvo škody na tovare

 

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v okamihu prevzatia tovaru odberateľom, resp. prepravcom v mieste plnenia objednávky v zmysle čl. II ods. 4 týchto podmienok.

2. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na odberateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľa.

VII. Záverečné ustanovenia

 

1. Všetky ujednania obsiahnuté v týchto podmienkach sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej písomnej kúpnej zmluvy.

2. Akékoľvek zmeny týchto podmienok sú právne záväzné len vtedy, ak boli dojednané v písomnej kúpnej zmluve. Písomné ujednania v zmluve potom nahrádzajú príslušné ustanovenia týchto podmienok.

3. Na otázky, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka a ďalšie príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.

4. Všetky spory budú riešené prednostne dohodou oboch zmluvných strán, pokiaľ takto nedôjde k ich vyriešeniu, miestne príslušný súd na prejednanie veci je súd podľa sídla dodávateľa.

5. Tieto podmienky majú stanovenú účinnosť na dobu neurčitú, a to odo dňa ich zverejnenia. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny týchto podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Týmito podmienkami sa rušia doteraz platné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú týmito podmienkami v plnom rozsahu nahradené.

V Košice, 1.2.2020